Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi dydaktykę dla studentów na kierunku Fizjoterapia. 

W ramach dydaktyki realizowany jest przedmiot: „Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w laryngologii”, którego prowadzącym jest prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński.

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów III roku studiów jednolitych magisterskich.

Celem przedmiotu „Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w laryngologii” jest przedstawienie przeglądu podstawowych schorzeń z zakresu otorynolaryngologii, z uwzględnieniem patomechanizmu, najważniejszej symptomatologii, leczenia i powikłań oraz zarysowanie roli fizjoterapeuty w leczeniu i wspomaganiu leczenia. 

Przedmiot jest realizowany w wymiarze 6 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń, na terenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Celem praktyki zawodowej jest przedstawienie praktyczne technik rehabilitacyjnych stosowanych w otorynolaryngologii. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

  1. Kartkówka wejściowa (zakres wymagań wstępnych):
  • znajomość anatomii i fizjologii człowieka oraz podstaw wiedzy z zakresu patologii ogólnej i klinicznej,
  • orientacja w schemacie budowy głowy i szyi człowieka,
  • wskazywanie funkcji, które ulegają zakłóceniu po uszkodzeniu określonych struktur,
  • orientacja w praktycznym funkcjonowaniu placówek lecznictwa zamkniętego.
  1. Kartkówki podczas zajęć (zakres materiału z tematyki zajęć i treści kształcenia).
  2. Prezentacja ustna. Każdy student powinien wykonać prezentację ustną przygotowaną na bazie dowolnej publikacji naukowej z dziedziny otorynolaryngologii. Mile widziane będą prezentacje dotyczące roli fizjoterapeuty w leczeniu i wspomaganiu leczenia (wzorcowa-prezentacja-zaliczeniowa).
  3. Kolokwium końcowe z całego materiału.

 

Przydatne linki do materiałów dydaktycznych z dziedziny otorynolaryngologii: