25 czerwca  podczas posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor WUM – Mirosław Wielgoś wręczył nominacje kilkunastu młodym polskim uczonym, którzy będą tworzyć nowe ciało doradcze uczelni. W gronie uczonych tworzących Radę Młodych Naukowców znalazł się prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński.  Powołania zostały przyznane dla osób, które nie ukończyły 40. roku życia, wytypowanych na podstawie rankingu listy 100 liderów Nauki WUM za lata 2015-2017.

Rada Młodych Naukowców została powołana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w celu integracji środowiska młodych badaczy i ludzi nauki. Jest organem doradczym Rektora WUM. RMN będzie miejscem do dyskusji w zakresie budowania karier naukowych, monitorowania osiągnięć młodych naukowców i stworzenia platformy do podnoszenia efektywności ubiegania się o granty naukowe.

Do głównych zadań Rady będzie należało  m.in. identyfikowanie istniejących oraz przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy i przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Naukowcy powołani do Rady będą odpowiedzialni za wzbogacenie uczelnianej strategii „Human Resource Strategy for Researchers”, dbałość o logo HR Excellence in Research, a także wspieranie pracodawcy w procesach rekrutacji pracowników i konkursach, jak również wypełnianie treści określonych w Strategii Rozwoju WUM, zmierzających do wspierania korzystnych zmian kadrowych i rekrutacyjnych w polityce uczelni.

Powołanie Rady Młodych Naukowców WUM, wpisuje się w reformę nauki i szkolnictwa wyższego, której priorytetem jest stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców i wprowadzenie regulacji, które pozwolą w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić
i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych.

więcej na stronie: www.wum.edu.pl

Fot. Tomasz Jędrzejewski