Większa dostępność do usług telemedycznych, wprowadzenie spójnych, uniwersalnych zasad szkoleń i certyfikatów e-zdrowia – to główne priorytety działań Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for Telemedicine and e-Health), organizacji partnerskiej WHO, po spotkaniu w Polsce. Spotkaniu przewodniczył prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

W dniach 18-19.02. br. w Kajetanach pod Warszawą odbyło się, po raz pierwszy zorganizowane w Polsce, spotkanie Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa. Spotkaniu przewodniczył prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński – wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu Towarzystwa. Podczas inauguracji nowej kadencji Zarządu Towarzystwa ustalono działania priorytetowe na najbliższe lata. Najważniejszymi celami będą stworzenie interkontynentalnych projektów związanych z konsultacjami telemedycznymi, zwiększenie dostępności telemedycyny w obrębie przepisów krajowych, a także optymalizacja uniwersalności rozwiązań, takich jak uzyskiwane certyfikaty szkoleń e-zdrowotnych.

Spotkania Zarządu ISfTeH tworzą pole do wymiany doświadczeń, dyskusji nad aktualnym stanem telemedycyny i e-zdrowia na szczeblu światowym, kontynentalnym, międzynarodowym i krajowym oraz możliwości opracowania nowych rozwiązań telemedycznych, których głównym celem jest zadbanie o życie i zdrowie pacjentów. Różnorodne aktywności podejmowane przez ISfTeH dają także możliwość nawiązania współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności naukowej, klinicznej, dydaktycznej i organizacyjnej w sferze telemedycyny i jej poddziedzin.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską przy Światowej Organizacji Zdrowia. Jego główną misją jest promowanie i wspieranie aktywności w sferze telemedycyny i e-Zdrowia na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się. Wspiera krajowe towarzystwa i organizacje telemedyczne z całego świata – obecnie współpracuje już z ponad 90 państwami. W skład Towarzystwa wchodzą tylko trzy podmioty z Polski: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Organizacja realizuje różnorodne cele w zakresie dydaktyki – ukierunkowane m.in. na ułatwienie dostępu do wiedzy i opracowań w zakresie szeroko pojętych rozwiązań telemedycznych oraz stworzenie płaszczyzny dla specjalistów, służącej do wymiany doświadczeń. W ramach ISfTeH działa wiele grup doradczych, których członkowie wspierają różnorodne aktywności w zakresie edukacji, informatyki medycznej i bioinformatyki, teleaudiologii, telepielęgniarstwa, telestomatologii, teledermatologii, teleokulistyki, a także zarządzania problematyką leczenia chorób przewlekłych oraz kształcenia studentów i młodych lekarzy.