W Genewie w głównej siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odbyło się trzecie globalne spotkanie dotyczące programu prewencji niedosłuchu i leczenia głuchoty podczas którego ogłoszono utworzenie Światowego Forum Słuchu. To sojusz agencji ONZ, rządów, naukowców, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego – międzynarodowe wsparcie naukowe, o niespotykanej skali i zasięgu – powołane w celu wzmocnienia działań na rzecz ochrony słuchu. Światowe Forum Słuchu jest niezwykle ważną inicjatywą dla kolejnych działań, tworzenia programów oraz projektów promocji zdrowia w wymiarze globalnym i przy wsparciu instytucji państwowych oraz lokalnych.

Oficjalny członek organizacji prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński reprezentując, jako sekretarz, Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, oraz jako członek Zarządu International Society for Telemedicine & eHealth, członek Komitetu European Academy of Otology & Neuro-Otology (EAONO), członek Międzynarodowego Komitetu American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO) brał aktywny udział w obradach Forum.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że poważny niedosłuch dotyczy około 466 milionów ludzi na świecie. Przewiduje się, że w nadchodzących latach ta liczba znacząco wzrośnie. Według WHO koszty wynikające z nierozwiązanego problemu niedosłuchu na całym świecie oszacowano niedawno na 750 miliardów dolarów rocznie. Dlatego też konieczne jest podjęcie działań, które zapobiegną rozwojowi problemu, nie tylko na poziomie globalnym, ale przede wszystkim kontynentalnym, krajowym i lokalnym.

WHO zachęca przedstawicieli rządów oraz odpowiednie instytucje do podjęcia działań na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu, m.in. poprzez skuteczne i ekonomicznie uzasadnione programy badań przesiewowych oraz wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i narzędzia e-zdrowia. Podkreśla rolę prewencji, monitorowania, a także aktywnego zaangażowania pacjentów. Sojusz zwraca uwagę na społeczny problem zaburzeń komunikacyjnych oraz ich konsekwencji dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, co w następstwie ma wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński. Problem wad słuchu stał się chorobą cywilizacyjną. Powszechnie wiadomo, że prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zaburzenia słuchu są jedną z głównych przyczyn utrudnionego rozwoju, trudności w nabywaniu umiejętności językowych oraz w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem. Z uwagi na bardzo dużą skalę problemu niedosłuchu należy podejmować działania, które pozwolą wykryć jak najwcześniej wspomniane dysfunkcje oraz wdrożyć wczesną terapię i rehabilitację. We współczesnym, rozwijającym się szybko świecie niezwykle ważna jest umiejętność prawidłowej komunikacji. Jest ona niezbędnym elementem niemal wszystkich obszarów aktywności i życia człowieka, pełni kluczową rolę w kształtowaniu pozycji zawodowej i społecznej. Wszystko, co ją zaburza, znacząco obniża jakość życia – dodaje prof. Piotr H. Skarżyński.

więcej na stronie: https://www.wum.edu.pl

fot. WHO