Monthly Archives: Czerwiec 2018

//Czerwiec
28 06/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński powołany do nowo utworzonej Rady Młodych Naukowców na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

25 czerwca  podczas posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor WUM – Mirosław Wielgoś wręczył nominacje kilkunastu młodym polskim uczonym, którzy będą tworzyć nowe ciało doradcze uczelni. W gronie uczonych tworzących Radę Młodych Naukowców znalazł się prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński.  Powołania zostały przyznane dla osób, które nie ukończyły 40. roku życia, wytypowanych na podstawie rankingu listy 100 liderów Nauki WUM za lata 2015-2017.

Rada Młodych Naukowców została powołana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w celu integracji środowiska młodych badaczy i ludzi nauki. Jest organem doradczym Rektora WUM. RMN będzie miejscem do dyskusji w zakresie budowania karier naukowych, monitorowania osiągnięć młodych naukowców i stworzenia platformy do podnoszenia efektywności ubiegania się o granty naukowe.

Do głównych zadań Rady będzie należało  m.in. identyfikowanie istniejących oraz przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy i przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Naukowcy powołani do Rady będą odpowiedzialni za wzbogacenie uczelnianej strategii “Human Resource Strategy for Researchers”, dbałość o logo HR Excellence in Research, a także wspieranie pracodawcy w procesach rekrutacji pracowników i konkursach, jak również wypełnianie treści określonych w Strategii Rozwoju WUM, zmierzających do wspierania korzystnych zmian kadrowych i rekrutacyjnych w polityce uczelni.

Powołanie Rady Młodych Naukowców WUM, wpisuje się w reformę nauki i szkolnictwa wyższego, której priorytetem jest stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców i wprowadzenie regulacji, które pozwolą w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić
i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych.

więcej na stronie: www.wum.edu.pl

Fot. Tomasz Jędrzejewski

10 06/2018

Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński wśród gości 14. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej

W pierwszych dniach czerwca w Sztokholmie odbył się 14. Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej (ESPO 2018). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji. Zaplanowane prelekcje odbyły się pod hasłem przewodnim „Working Together for the Child”.

Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej jest wiodącym spotkaniem specjalistów otorynolaryngologii dziecięcej, w którym uczestniczą delegaci także z wielu krajów spoza Europy, to prestiżowe wydarzenie o charakterze globalnym. Komitet organizacyjny ESPO2018 pod kierownictwem Ann Hermansson i Georgiosa Papatziamosa starannie przygotował bardzo bogaty program naukowy. Przez cztery dni młodzi i doświadczeni klinicyści oraz naukowcy z całego świata mieli wyjątkową okazję do podzielenia się najnowszą wiedzą i doświadczeniem klinicznym.

Wśród zaproszonych gości z Polski był m.in. prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.  Na specjalne zaproszenie wygłosił wykład pt: Low-trauma surgery and structure preservation in children. Profesor Piotr H. Skarżyński uczestniczył także w obradach okrągłego stołu na temat implantów ślimakowych: Non straight forward Pediatric CI candidates and sers. Przewodniczącym obrad była: Eva Karltorp, moderatorem: Natalie Loundon. W dyskusji uczestniczyli Nader Nassif, który przedstawił prace o badaniach przesiewowych nad CMV oraz Milan Profant, Natacha Teissier.

Misją Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Dziecięcej (ESPO) jest promowanie jakości w opiece nad dziećmi z zaburzeniami otorynolaryngologicznymi w Europie. ESPO zostało założone w 1994 roku i zastąpiło Europejską Grupę Roboczą ds. Otorynolaryngologii Dziecięcej (EWGPO). ESPO jest organizacją typu non-profit, zaangażowaną wyłącznie w działalność naukową, edukacyjną i charytatywną. Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej odbywa się co dwa lata i jest uznawany za jedno z najznamienitszych spotkań medycznych w tej dziedzinie.