Yearly Archives: 2018

/2018
26 08/2018

Relacja na łamach Rynku Zdrowia z III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych “Telemedycyna – moda czy potrzeba?”

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych z sesji “Telemedycyna moda czy potrzeba?”, w której uczestniczył prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

Materiał został opublikowany na łamach “Rynku Zdrowia”.

10 07/2018

Trzecie globalne spotkanie WHO na temat programu zapobiegania niedosłuchowi i leczenia głuchoty

W Genewie w głównej siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odbyło się trzecie globalne spotkanie dotyczące programu prewencji niedosłuchu i leczenia głuchoty podczas którego ogłoszono utworzenie Światowego Forum Słuchu. To sojusz agencji ONZ, rządów, naukowców, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego – międzynarodowe wsparcie naukowe, o niespotykanej skali i zasięgu – powołane w celu wzmocnienia działań na rzecz ochrony słuchu. Światowe Forum Słuchu jest niezwykle ważną inicjatywą dla kolejnych działań, tworzenia programów oraz projektów promocji zdrowia w wymiarze globalnym i przy wsparciu instytucji państwowych oraz lokalnych.

Oficjalny członek organizacji prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński reprezentując, jako sekretarz, Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, oraz jako członek Zarządu International Society for Telemedicine & eHealth, członek Komitetu European Academy of Otology & Neuro-Otology (EAONO), członek Międzynarodowego Komitetu American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO) brał aktywny udział w obradach Forum.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że poważny niedosłuch dotyczy około 466 milionów ludzi na świecie. Przewiduje się, że w nadchodzących latach ta liczba znacząco wzrośnie. Według WHO koszty wynikające z nierozwiązanego problemu niedosłuchu na całym świecie oszacowano niedawno na 750 miliardów dolarów rocznie. Dlatego też konieczne jest podjęcie działań, które zapobiegną rozwojowi problemu, nie tylko na poziomie globalnym, ale przede wszystkim kontynentalnym, krajowym i lokalnym.

WHO zachęca przedstawicieli rządów oraz odpowiednie instytucje do podjęcia działań na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu, m.in. poprzez skuteczne i ekonomicznie uzasadnione programy badań przesiewowych oraz wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i narzędzia e-zdrowia. Podkreśla rolę prewencji, monitorowania, a także aktywnego zaangażowania pacjentów. Sojusz zwraca uwagę na społeczny problem zaburzeń komunikacyjnych oraz ich konsekwencji dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, co w następstwie ma wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną – powiedział prof. Piotr H. Skarżyński. Problem wad słuchu stał się chorobą cywilizacyjną. Powszechnie wiadomo, że prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zaburzenia słuchu są jedną z głównych przyczyn utrudnionego rozwoju, trudności w nabywaniu umiejętności językowych oraz w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem. Z uwagi na bardzo dużą skalę problemu niedosłuchu należy podejmować działania, które pozwolą wykryć jak najwcześniej wspomniane dysfunkcje oraz wdrożyć wczesną terapię i rehabilitację. We współczesnym, rozwijającym się szybko świecie niezwykle ważna jest umiejętność prawidłowej komunikacji. Jest ona niezbędnym elementem niemal wszystkich obszarów aktywności i życia człowieka, pełni kluczową rolę w kształtowaniu pozycji zawodowej i społecznej. Wszystko, co ją zaburza, znacząco obniża jakość życia – dodaje prof. Piotr H. Skarżyński.

więcej na stronie: https://www.wum.edu.pl

fot. WHO

28 06/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński powołany do nowo utworzonej Rady Młodych Naukowców na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

25 czerwca  podczas posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektor WUM – Mirosław Wielgoś wręczył nominacje kilkunastu młodym polskim uczonym, którzy będą tworzyć nowe ciało doradcze uczelni. W gronie uczonych tworzących Radę Młodych Naukowców znalazł się prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński.  Powołania zostały przyznane dla osób, które nie ukończyły 40. roku życia, wytypowanych na podstawie rankingu listy 100 liderów Nauki WUM za lata 2015-2017.

Rada Młodych Naukowców została powołana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w celu integracji środowiska młodych badaczy i ludzi nauki. Jest organem doradczym Rektora WUM. RMN będzie miejscem do dyskusji w zakresie budowania karier naukowych, monitorowania osiągnięć młodych naukowców i stworzenia platformy do podnoszenia efektywności ubiegania się o granty naukowe.

Do głównych zadań Rady będzie należało  m.in. identyfikowanie istniejących oraz przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy i przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Naukowcy powołani do Rady będą odpowiedzialni za wzbogacenie uczelnianej strategii “Human Resource Strategy for Researchers”, dbałość o logo HR Excellence in Research, a także wspieranie pracodawcy w procesach rekrutacji pracowników i konkursach, jak również wypełnianie treści określonych w Strategii Rozwoju WUM, zmierzających do wspierania korzystnych zmian kadrowych i rekrutacyjnych w polityce uczelni.

Powołanie Rady Młodych Naukowców WUM, wpisuje się w reformę nauki i szkolnictwa wyższego, której priorytetem jest stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju karier młodych polskich naukowców i wprowadzenie regulacji, które pozwolą w szerszym niż dotąd zakresie uwolnić
i spożytkować talenty młodego pokolenia uczonych.

więcej na stronie: www.wum.edu.pl

Fot. Tomasz Jędrzejewski

10 06/2018

Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński wśród gości 14. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej

W pierwszych dniach czerwca w Sztokholmie odbył się 14. Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej (ESPO 2018). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji. Zaplanowane prelekcje odbyły się pod hasłem przewodnim „Working Together for the Child”.

Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej jest wiodącym spotkaniem specjalistów otorynolaryngologii dziecięcej, w którym uczestniczą delegaci także z wielu krajów spoza Europy, to prestiżowe wydarzenie o charakterze globalnym. Komitet organizacyjny ESPO2018 pod kierownictwem Ann Hermansson i Georgiosa Papatziamosa starannie przygotował bardzo bogaty program naukowy. Przez cztery dni młodzi i doświadczeni klinicyści oraz naukowcy z całego świata mieli wyjątkową okazję do podzielenia się najnowszą wiedzą i doświadczeniem klinicznym.

Wśród zaproszonych gości z Polski był m.in. prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.  Na specjalne zaproszenie wygłosił wykład pt: Low-trauma surgery and structure preservation in children. Profesor Piotr H. Skarżyński uczestniczył także w obradach okrągłego stołu na temat implantów ślimakowych: Non straight forward Pediatric CI candidates and sers. Przewodniczącym obrad była: Eva Karltorp, moderatorem: Natalie Loundon. W dyskusji uczestniczyli Nader Nassif, który przedstawił prace o badaniach przesiewowych nad CMV oraz Milan Profant, Natacha Teissier.

Misją Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Dziecięcej (ESPO) jest promowanie jakości w opiece nad dziećmi z zaburzeniami otorynolaryngologicznymi w Europie. ESPO zostało założone w 1994 roku i zastąpiło Europejską Grupę Roboczą ds. Otorynolaryngologii Dziecięcej (EWGPO). ESPO jest organizacją typu non-profit, zaangażowaną wyłącznie w działalność naukową, edukacyjną i charytatywną. Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Pediatrycznej odbywa się co dwa lata i jest uznawany za jedno z najznamienitszych spotkań medycznych w tej dziedzinie.

28 05/2018

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został członkiem kolejnego amerykańskiego stowarzyszenia

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński zyskał status członka stowarzyszonego (ang. Associate Member) prestiżowego towarzystwa American Neurotology Society. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż jest on drugim Polakiem w gronie ANS oraz najmłodszym członkiem z zagranicy.

Głównym celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do udoskonalenia systemu opieki zdrowotnej poprzez inwestowanie i wspieranie rozwoju specjalistów. Podczas spotkania 1st ANS Business Meeting, odbywającego się w ramach 53rd Annual Spring Meeting, w National Harbor (stan Maryland, Stany Zjednoczone Ameryki) w dniu 21 kwietnia 2018 roku przyjęto 26 nowych członków z Ameryki oraz dwóch z innych krajów: jednego reprezentanta Polski i jednego specjalistę z Turcji. W gronie ponad 650 członków American Neurotology Society znajdują się głównie naukowcy amerykańscy, jednak obecni są również nieliczni przedstawiciele (45 członków) Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Australii, Brazylii, Danii, Francji, Holandii, Indii, Japonii, Kanady, Kenii, Kolumbii, Niemiec, Peru, Polski, Singapuru, Szwajcarii, Szwecji , Turcji i Wielkiej Brytanii.

Jedynymi reprezentantami Polski w American Neurotology Society są prof. dr hab. n. med. dr hc multi. Henryk Skarżyński oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński, co świadczy o ich głębokim zaangażowaniu w promowanie medycyny polskiej w świecie.

18 05/2018

Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński podczas kongresu MSOA w Izraelu

W dniach 13-16 maja w Izraelu odbyło się 16. Międzynarodowe Spotkanie Śródziemnomorskiego Towarzystwa Otologii i Audiologii (MSOA). W konferencji uczestniczyli wybitni specjaliści z krajów basenu Morza Śródziemnego oraz czołowi klinicyści i naukowcy z całego świata. Polskę reprezentował m.in. prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński.

Profesor Piotr H. Skarżyński wygłosił wykład na specjalne zaproszenie podczas panelu Telemedicine in Otology. Zaprezentował osiągnięcia Krajowej Sieci Teleaudiologii – modelu telemedycyny opartym na elementach telediagnostyki, leczenia i telerehabilitacji. Uczestniczył także w obradach okrągłego stołu podczas Mini Symposium: Newborn Screening Programs oraz Implantable Hearing Devices.

W dyskusji Newborn Screening Programs oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: Loundon Natalie z Francji – moderator sesji, Peter Gilbey – przewodniczący obrad, Adelman Cahtia, Ari-Even Roth Daphne, Gordin Arie, Kaminer Margalith z Izraela, Orzan Eva z Włoch. W panelu Implantable Hearing Devices uczestniczyli Ebrahim Magamse – przewodniczący obrad, Goldfarb Avraham z Izraela, Barbara Maurizio z Włoch – moderator dyskusji, Baumgartner Wolf Dieter z Austrii, Manrique Manuel z Hiszpanii, Sennaroglu Levent z Turcji.

Krajowa Sieć Teleaudiologii to zaufana platforma wykorzystywana do telefittingu, telediagnostyki, telekonsultacji i telerehabilitacji – poprawia jakość usług dla pacjentów i zapewnia znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki odpowiednim modelom opieki, telemedycyna może być metodą radzenia sobie z rosnącą liczbą pacjentów z niedosłuchem w przyszłości, ale nadal pozwala na korzystanie z tak potrzebnej wiedzy eksperckiej.

Proces diagnozowania, rehabilitacji i opieki  nad pacjentami z wadami słuchu, często posiadającymi  różnego rodzaju implanty lub aparaty słuchowe wymaga doświadczonego, wielodyscyplinarnego zespołu, który zapewni stałą i przede wszystkim regularną kontrolę w klinice. Dla większości pacjentów wiąże się to z długimi dojazdami z domu związanymi z kosztami, czasem i zmęczeniem podróżą. Aby zmniejszyć obciążenie pacjentów i umożliwić innym specjalistom z tej dziedziny  korzystanie z doświadczeń zespołu Światowego Centrum Słuchu, powołano Krajową Sieć Teleaudiologii. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych pozwala na prowadzenie badań i wsparcie dla pacjentów, jak również młodych lekarzy i naukowców, także w odległych ośrodkach.

Aktualnie w Polsce znajduje się 26 ośrodków połączonych w sieć telemedyczną, która stale jest rozwijana. To jedyny tego typu system w tym obszarze medycyny. Pacjenci na kontrolę i sprawdzenie pracy procesora po wszczepieniu implantu słuchowego mogą zgłosić się do jednostek współpracujących w całym kraju. Planowany jest dalszy rozwój sieci. Trwają prace nad wzbogaceniem o nowe metody diagnostyczne i badawcze oraz poszerzenie ich zakresu.

Śródziemnomorskie Stowarzyszenie Otologii i Audiologii (MSOA) to wyjątkowa i prestiżowa organizacja założona w 1987 r., która wspiera i promuje działania naukowe i współpracę w dziedzinie otologii i audiologii w regionie.

20 03/2018

Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju na Welconomy Forum w Toruniu

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński wziął udział w panelu „Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju” podczas 25. kongresu Welconomy w Toruniu. Uczestnicy dyskutowali o szansach i ograniczeniach polskiej nauki (rozumianej głównie jako system nauczania akademickiego) w kontekście innowacyjności. Moderatorem rozmowy był dr Tomasz Marcysiak – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, a w dyskusji oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk, prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Kierownik Katedry Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Marcin Kilanowski – Dyrektor AIP Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes KPOP Lewiatan oraz Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny UN Global Compact Poland.

Zróżnicowany profil prelegentów pozwolił na podejście do szeroko rozumianego pojęcia innowacyjności– od sposobów wsparcia finansowego dla technologicznych start-upów, przez akademickie R&D, do wykorzystania rozwiązań telemedycyny dla zwiększenia komfortu pacjentów.

Rozpoczynając dyskusję prof. dr hab. Leszek Dziawgo zwrócił uwagę na potrzebę uelastycznienia systemu edukacyjnego na wszystkich szczeblach, odejścia od tzw. papierologii i powielania schematów, otwarcia się na kreatywność. Podkreślił, że „tylko pasjonaci wygrają wyścig do innowacji”.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber zauważył, że rozwój polskiej innowacyjności to nie tylko kwestia szerokorozumianej sfery naukowej. Konieczna jest synergia: działań edukacyjnych, systemu prowadzenia badań i uwarunkowań prawnych (między innymi w kwestiach ochrona własności intelektualnej). Profesor zwrócił też uwagę na ograniczenia wynikające z polskiej kultury – „Polacy nie potrafią się cieszyć sukcesami, ani własnymi ani swoich kolegów. Dlatego sukcesy często pozostają niezauważone. Brakuje zrozumienia dla potrzeby promocji dobrych rozwiązań, zwłaszcza jeśli pochodzą one z tzw. sektora prywatnego.”

Prof. Piotr H. Skarżyński podkreślił, że rozwój współczesnej medycyny wymaga od liderów środowiska lekarskiego większego zaangażowania, nie jest on możliwy bez wychodzenia poza ramy swoich wąskich specjalizacji. –„Konieczne jest szersze spojrzenie, ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń, patrzenie z perspektywy międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Skuteczny manager w podmiocie medycznym musi łączyć wiedzę medyczną z ekonomią i zarządzaniem. Tylko w ten sposób będziemy wstanie tworzyć dla naszej kadry środowisko pracy umożliwiające rozwój innowacyjności”. Jako przykład takiego interdyscyplinarnego działania wskazał Krajową Sieć Teleaudiologii,  której powstanie i efektywne działanie jest możliwe dzięki połączeniu wysiłków sprawnych managerów, inżynierów i lekarzy. –„Te doświadczenia pozwalają nam wychodzić poza granice Polski, a nawet Europy. Z powodzeniem wykorzystujemy rozwiązania telemedyczne zarówno prowadząc projekty badań przesiewowych w Afryce Zachodniej, jak i wspierając młodą kadrę naukową w Azji Środkowej.

Kamil Wyszkowski podzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymi finansowania projektów naukowych w Europie zachodniej i USA. W jego opinii, w międzynarodowych projektach naukowych, reprezentacja polskich uczelni wciąż jest zbyt skromna w stosunku do możliwości.

Podsumowując rozmowę dr Tomasz Marcysiak zwrócił uwagę na  niedopasowanie polskich uczelni, zwłaszcza tych mniejszych, do potrzeb i wymagań – zarówno tych wynikających wprost z demografii, jak i tych związanych z dynamicznymi zmianami rynku pracy.

12 03/2018

Telemedycyna – moda czy potrzeba? III Kongres Wyzwań Zdrowotnych z udziałem prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego

W dniach 8-10 marca 2018 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HealthChallengesCongress – HCC). Pierwsze oceny działania tzw. sieci szpitali i plany jej modyfikacji, przyszłość NFZ, wpływ stanu zdrowia społeczeństw na gospodarkę, rosnące koszty opieki zdrowotnej, organizacja realizacji świadczeń zdrowotnych, innowacje i rozwój technologii medycznych – to niektóre z zagadnień wielowątkowej dyskusji decydentów i ekspertów, którzy spotkali się podczas HCC.

W panelu dotyczącym nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia „Telemedycyna – moda czy potrzeba?” uczestniczył prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński – członek zarządu International Society for Telemedicine & eHealth. W dyskusji oprócz Prof. Piotra H. Skarżyńskiego udział wzięli: Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., Maciej Miłkowski, zastępca prezesa ds. finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojciech Szefke, prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed, Mateusz Tajstra, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii – Oddział Chorób Serca i Naczyń, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Krystian Wita, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca. Moderatorem rozmowy był Krzysztof Milewski, dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

Podczas panelu prof. Piotr Skarżyński mówił o doświadczeniach na temat rozwoju modelu telemedycyny opartym na elementach telediagnostyki, leczenia i telerehabilitacji. Pierwszym elementem były badania przesiewowe realizowane w ostatnich latach m.in. w ramach wielu projektów samorządowych- przez KRUS, samorządy gminne lub powiatowe. W Polsce na chwilę obecną w zależności od grup wiekowych przebadanych zostało od pół miliona do 700 tys. osób. Wykorzystanie rozwiązań telemedycznych pozwala na prowadzenie pilotażowych badań i wsparcie dla młodych lekarzy i naukowców także w odległych ośrodkach poza granicami Polski, staramy się pomagać np. w diagnostyce. Projekty naukowo – badawcze są realizowane w Afryce, w krajach takich jak Senegal, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Rwandzie oraz w krajach Azji Środkowej, gdzie tak naprawdę nie ma wielu specjalistów z naszej specjalności.

Profesor zwrócił uwagę, że z perspektywy pacjenta najważniejsza jest odpowiedź na pytanie jakie kroki należy podjąć dalej. Jeśli nasz pacjent dostaje pozytywny wynik badania przesiewowego, to wie gdzie ma się zgłosić i jaka jest dalsza procedura. Nie ma nic gorszego, jeśli powiemy mamie dziecka, że coś jest nie tak, ale nie wiadomo co dalej. Pacjent musi wiedzieć gdzie i po co ma trafić na leczenie.  Musi zostać zapewniony odbiór takiego pacjenta przez placówkę medyczną.

Obecnie mamy w Polsce już 20 ośrodków połączonych w sieć telemedyczną, która stale jest rozwijana. To jedyny tego typu system w tym obszarze medycyny. Pod opieką są pacjenci po wszczepieniu implantów słuchowych. Na kontrolę i sprawdzenie pracy procesora mogą zgłosić się do jednostek współpracujących w całym kraju. Są to punkty uniwersyteckie bądź prywatne. Staramy się budować zaufanie, pacjenci mają wybór, mogą zgłosić się do ośrodka bliżej swojego miejsca zamieszkania lub przyjechać do nas do Kajetan.

Kolejny ważny element, o którym wspomniał Pan Profesor to telerehabilitacja.  Jest to szczególnie ważne u najmłodszych pacjentów, gdzie na bieżąco możemy monitorować postępy. Specjalista, który nadzoruje proces, w przypadku kiedy widzi, że coś nie funkcjonuje poprawnie od razu może zareagować i skorygować działania. Monitorujemy prace jednostek i filii, które prowadzą badania diagnostyczne m.in. w Kirgistanie czy Tadżykistanie, a ich wyniki są analizowane i konsultowane online przez naszych specjalistów w Polsce.

Na pytanie o rozwiązania z zakresu laryngologii – czy są to powszechnie na świecie stosowane badania, czy Polska jest liderem w tej dziedzinie – Profesor wyjaśnił, że część przeprowadzanych badań to standardowe procedury, ale również testy opracowane lokalnie przez naszych specjalistów we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi. W przypadku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, kiedy dziecko dobrze słyszy, ale ma problem z integracją sensoryczną opracowaliśmy własne normy modyfikując tą terapię pod względem diagnostycznym i te elementy są nasze autorskie w skali światowej.

Relacja z III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych z sesji „Telemedycyna moda czy potrzeba”, w której uczestniczył prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński. Materiał został opublikowany na łamach Rynku Zdrowia.
2 03/2018

Prof. nadzw. dr. n. med. Piotr Henryk Skarżyński wyróżniony odznaczeniem Dowódcy Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhaka

28 lutego w stolicy Bangladeszu w Dhaka zostało zainaugurowane rozpoczęcie współpracy ze specjalistami z Polski.

W obradach okrągłego stołu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w Bangladeszu, Szpitala Wojskowego Combined Military Hospital w Dhaka oraz jedynego Uniwersytetu Medycznego w Bangladeszu – Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU). Podczas spotkania zostało przyznane honorowe odznaczenie za prace na rzecz Otolaryngologii w Bangladeszu m.in. dla prof. nadzw. dr. n. med. Piotra Henryka Skarżyńskiego.

Jednym z elementów współpracy będzie wspólne prowadzenie grantów i projektów naukowych, m.in. dotyczących leczenia niedosłuchu i jego diagnostyki, a także możliwości i rozwiązań jakie daje wykorzystanie w codziennych konsultacjach telemedycyna. Planowane jest przeprowadzenie wspólnych prac ze specjalistami z Azji Południowej przy projektach badawczych, organizacja badań przesiewowych słuchu, szkolenia dla specjalistów w zakresie rehabilitacji z wykorzystaniem możliwości, jakie daje współczesna telemedycyna. Model ten umożliwia wykonywanie określonych czynności za pośrednictwem łączy internetowych, czyli zdalnie.

Korzyścią dla strony polskiej jest możliwość przekazywania oryginalnych doświadczeń na forum międzynarodowym. Zwiększa to naszą atrakcyjność jako partnera współpracującego przy dużych globalnych projektach.  Możemy się dzięki temu dalej szkolić i opracować nowe możliwości leczenia.